Adolescent, Reynolds Adolescent Depression Scale

Reynolds Adolescent Depression Scale, tematiska eller ungdomsdepressionsskalor är hämtade från Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Syftet med skalorna är att tillhandahålla ett screeningverktyg för att identifiera depressioner som kan vara vanliga bland ungdomar. Symtomen är främst inriktade på att förse klinikern med en rad olika behandlingsalternativ.

Den senaste versionen av ICD-9 (International Clinical Psychology Scale) som används vid diagnostisering rekommenderas för användning hos ungdomar. International Clinical Psychology Scale for Children (ICSD-C) rekommenderas för barn.

Reynolds Adolescent Depression ScaleDepressionens svårighetsgrad mäts med hjälp av svårighetsgraden av depressiva symtom. Skattningsskalan är konstruerad på följande sätt: ”hur dåligt humöret är” till ”nivån på dina negativa symtom”. Medelvärdet för varje enskild tonåring tas sedan fram för att fastställa diagnosen tonårsdepression. Tonåringar kan diagnostiseras med denna störning om medelvärdet för hela urvalet är större än eller lika med 20.

Det diagnostiska verktyget för denna störning kallas Self-Report Scale for Adolescent Depression (SRAD), som har adekvata psykometriska egenskaper. SRAD är konstruerad som en allmän självskattningsskala. Den är utformad för att bedöma depressiva episoder hos vuxna och kan också användas för att mäta svårighetsgraden av depressiva symtom hos ungdomar. En högre medelpoäng indikerar bättre kliniska resultat på RAGE-batteriets delskala för positiva symtom.

Förutom SRAD omfattar Reynolds skala för depression hos ungdomar även Dyspraxia Scale for Adolescent Depression. Denna skala består av två delar. Den första delen tar upp de svårigheter som ungdomar med dysforiska humörtillstånd möter. I den andra delen av skalan bedöms i vilken utsträckning tonåringen uppfyller kriterierna för att ha dysforiska humörstörningar.

Den reviderade Reynolds Adolescent Depression Scale – genomförbarhet och tillförlitlighet

För att säkerställa att tillförlitligheten hos Reynolds Adolescent Depression skalor inte påverkas av kulturella faktorer kodades alla uppgifter från intervjuerna enligt respondentens kön. Dessutom testades skalornas tillförlitlighet med hjälp av ett oberoende nationellt urval. Studien visade att tillförlitligheten hos de mått som används för att mäta depressiva symtom över könsgränserna var ganska tillförlitlig, vilket tyder på att de har goda psykometriska egenskaper. Dessa mått visade sig också vara ganska robusta över könsgränserna. Skalornas tillförlitlighet befanns således vara hög.

Den interna konsistensreliabiliteten för ungdomars depressionsskala har befunnits vara måttlig till god, vilket tyder på att det finns goda nivåer av intern konsistens inom skalan. Dessutom befanns tillförlitligheten hos ungdomars mått på dysphoriskt humörtillstånd (dysphoriskt syndrom) vara ganska tillförlitlig, vilket tyder på att den har en rimlig grad av prediktivt värde. Faktorvikterna för åtgärderna befanns vara ganska tillförlitliga, vilket tyder på att de kan användas effektivt inom forskningen. Slutligen är kriteriesättningen för ungdomars depressionsskala baserad på väletablerade och allmänt accepterade förfaranden och begrepp.

Skalans tillförlitlighet har också befunnits vara god, vilket tyder på att den är en av de mest tillförlitliga indikatorerna på depressiv sjukdom hos ungdomar. De ungdomar som fick diagnosen major depressiv sjukdom, bipolär sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom fick inte lägre poäng på depressionsskalan än de som inte led av någon sådan psykiatrisk sjukdom. Faktorvikterna för dystymi eller major depressiv sjukdom skilde sig inte nämnvärt åt mellan könen.

Familjerna till deprimerade ungdomar tenderar att ge bättre vård och har högre grad av återhämtning jämfört med andra familjer. Familjerna till barn med depression är mer benägna att ha en högre grad av depression än genomsnittsfamiljen. Dessutom är det mer sannolikt att familjerna till ungdomar som lider av depression har högre grad av återhämtning. Självskattningsmåttet 30-item för depressionens svårighetsgrad visade sig vara signifikant förknippat med depressiv sjukdom. Detta tyder på att depressionssymtomen och deras svårighetsgrad är positivt relaterade till diagnosen depression och Reynolds Adolescent Depression Scale.

Adolescent, Adolescent Egocentricity

”Adolescent egocentricity” är titeln på en bok skriven av barnpsykologen David Elkind. I Ages of Opportunity beskrev han ungdomars egocentricitet som en brist i människans kognitiva förmåga. Enligt Elkind orsakas ungdomars egocentricitet vanligen av en överdriven förenkling av den sociala världen. En konsekvens av detta är att tonåringar misslyckas med att se andra människors perspektiv. Elkind hävdar dessutom att tendensen att bedöma andra genom andras glasögon ofta främjas av grupptryck.

Adolescent EgocentricityVad menas med Adolescent egocentricity? Enligt Elkind resulterar ungdomars egocentrism när eleverna vägrar att erkänna andras perspektiv. De tror att de har rätt och att alla andra har fel. Detta är en form av psykisk störning. Det liknar symptomen på metakognition – ett snabbt, nästan reflexmässigt mentalt tillstånd där man bedömer eller fattar beslut utifrån tidigare erfarenheter. Ännu ett exempel på egocentricitet visar sig när spädbarn misslyckas med att använda sina språkliga förmågor för att kommunicera sina behov.

Varför uppvisar vissa barn egocentrism i tonåren medan andra växer bort från det? Enligt Elkind har tonårsegocentrism sin rot i den tidiga barndomen och är en inlärd attityd. Den sena tonåren eller de sena tonåringarna var inte immuna mot detta trossystem. Elkind påpekar faktiskt att föräldrarna till dessa ungdomar inte var tillräckligt stödjande och att ungdomarna ”gav efter”.

Adolescent egocentricity narcissistisk personlighetsstörning

Senare i livet, när de konfronteras med motsägelsefull information, försöker ungdomarna bekräfta andra människors tankar genom att spegla deras tänkande. Detta är en normal funktion i den kognitiva processen, men det kan gå överstyr. Faktum är att vissa psykologer anser att ungdomars egocentrism kan leda till andra personlighetsstörningar, t.ex. narcissistisk personlighetsstörning. Önskan att ha rätt och att upprätthålla den sociala ordningen är det som utlöser behovet av att korrigera felaktiga uppfattningar och beteenden. Som ett resultat av detta finns det de som är villiga att lura, lura och misshandla andra bara för att känna sig rätt i sig själva. Om ungdomar kan lära sig att övervaka sina egna beteenden kan de faktiskt förhindra bildandet av denna förvrängda självbild och undvika det destruktiva beteende som följer med den.

David Elkind förklarar egenskaperna hos ungdomars egocentrism i termer av två olika modeller. För det första finns det en motivationsmodell som han kallar den personliga berättelsen, en berättelse som vi berättar för oss själva om våra egna personliga erfarenheter och resultaten för oss. Under det senaste året har jag till exempel hittat på en rad historier om hur min fru hade varit otrogen mot mig. Varje gång jag läser färdigt kommer jag ihåg hur hela min värld hade vänds upp och ner och hur hon hade rört sig in i en annan värld av sexuell besatthet och mörka hemligheter.

  1. För det andra har vi den fiktiva berättelse som David Elkind hänvisar till som en mental fabrik där vi ”återskapar” händelser och upplevelser från vår barndom för att förstärka acceptabla beteendemönster.
  2. En av mina berättelser handlar till exempel om en pojke som blev avstängd från sin första klass för fjärde gången för att han kastade en sten på en lärare. I själva verket fick han en dags avstängning utan någon disciplinering alls.
  3. Senare samma dag gick han hem och fyllde i en rapport där han uppgav att han bara lekte och inte kastade stenen på läraren.

Enligt Elkind utsätts vi för ett stort antal formella operationer som formar vår syn på världen. Under barndomsåren blir vi till exempel ofta känsliga för om vi passar in eller inte, om vi har vänner, om vi är önskvärda för det motsatta könet, om vi är älskvärda, om vi har förtjänat en viss status eller om vi har ”tur” eller är ”lyckliga i alla våra dagar”. Den berättelse som jag nämnde ovan handlar om en tonåring som i de tidiga utvecklingsstadierna utvärderades av andra elever utifrån sin attraktivitet, intelligens och sociala kompetens. När han senare utvärderades av sin rektor kände han sig skyldig och tog ett stolthetsskapande tillvägagångssätt för att bevisa sin värdighet för sin rektor.

Sammanfattningsvis, enligt Elkind, utsätts vi för ett antal mentala konstruktioner och strukturer genom olika exponeringar och erfarenheter i den tidiga tonåren. Dessa mentala strukturer hjälper oss att bestämma lämpliga beteendemönster och hur vi ska förhålla oss till andra. Enligt Elkind är tonåringar benägna till de övertygelser som får dem att må bra om sig själva, hjälper dem att förstå universum i termer av deras föreställda gemenskap och skapar mentala konstruktioner som ger dem en känsla av förtjänstfullhet, makt och kontroll. Denna artikel erbjuder en rik beskrivning av ett komplext fenomen, men den ger ingen förklaring till varför ungdomars egocentrism kan orsaka problem för ungdomar.

Adolescent Egocentricity – Egocentrism hos tonåringar

Egocentrism hos tonåringar är ett svårbegripligt begrepp, men det existerar. Anledningen till detta är att tonåren är en period då unga vuxna (ofta kallade tonåringar) upplever många av de förändringar som sker under hela livet: djupa känslomässiga skiftningar, markerad psykologisk tillväxt och nya insikter och uppfattningar. Resultatet är att de börjar tänka inifrån, snarare än utåt, och detta kan få mycket reella konsekvenser i relationer. Att förstå ungdomars egocentricitet hjälper dig att förstå ungdomar, och det kan hjälpa dig att hantera dem när de beter sig olämpligt.

I åratal har psykologer försökt förstå varför vissa människor agerar på vissa sätt, medan andra människor agerar på andra sätt. En av de vanligaste förklaringarna till ungdomars egocentricitet är att ungdomar har en imaginär publik. Kort sagt definieras deras värld av deras föreställda publik och vad de anser vara viktigt för dem själva och för andra. Detta kan låta som en enkel förklaring, men i själva verket har det avsevärda förgreningar i relationer med ungdomar.

För det första kan det vara frestande att tro att ungdomars egocentrism får människor att agera på ett sätt som inte är vettigt för dem själva eller för andra. Man kan till exempel tro att en person som tror att hans skor kostar 90 dollar kommer att bete sig som om han har samma skor som en imaginär tredje part har på sig. I själva verket kanske den personens skor inte alls kostar så mycket! Men eftersom han tror att hans skor är viktiga för honom, och att andra kommer att uppmärksamma vad han säger om sina skor, kommer hans uppfattning sannolikt att bestå långt efter det att skorna faktiskt inte representerar något större värde för honom eller andra.

Under tonåringars egocentrism leder också ofta till vad vi kan kalla ”formella operationer”, dvs. de sätt på vilka tonåringar organiserar sina liv och sina interpersonella interaktioner.

Några av de märkligaste formerna av organisatoriskt tänkande förekommer hos ungdomar, och det finns ett antal mycket märkliga uppfattningar om relationer, inklusive några som antyder att formella operationer på något sätt är viktigare än informella operationer. Ett vanligt exempel är att en tonåring kan tro att han måste ”visa respekt” för en annan tonåring som ”går in” på hans territorium genom att prata med honom eller genom att lyssna på honom. Han kanske tror att det sätt på vilket han talar till andra människor har vissa konsekvenser i framtiden.

Ungdomars egocentrism har vissa konsekvenser för ungdomars sociala och känslomässiga välbefinnande, men inte nödvändigtvis för att de anser att sådana idéer är löjliga eller dumma. Det mönster som kännetecknar tonårig egocentrism är trots allt att man tror att andra människor är likadana som en själv, och att våra ord och handlingar måste förstås på detta sätt. Många ungdomar finner detta tilltalande och tror att det är sant. Om något inte verkar rätt för dem är det förmodligen inte rätt. Detta gör att de blir misstänksamma mot vuxna, särskilt de som de anser vara auktoriteter, och mot institutioner, vare sig de är religiösa eller pedagogiska, samt mot nyhetsmedier.

  • Men ungdomars egocentrism har mer än sin egen källa till resonemang eller mentala konstruktioner. Den har sina rötter i en djupt rotad övertygelse om hur världen fungerar, vad verkligheten är och vad vi upplever i våra sinnen och kroppar.
  • De flesta tonåringar har en fast övertygelse, ofta en central sådan, om att ”jag är världens centrum”. Det är från detta som ”egot” kommer; förmågan att projicera sitt jag och sin värld i en helt klar vision, med alla samma egenskaper och attribut.
  • Vad andra människor tänker eller känner, tror tonåringen inte är verkligt. Och denna övertygelse kan få mycket verkliga konsekvenser för beteendet.

Ett av de vanligaste sätten som ungdomars egocentrism framträder i psykologisk och ungdomspsykologi är genom personliga fantasier. Kort sagt hävdar den unga personen att han existerar bortom och oberoende av tid och rum, och att tid och rum i sig själva är immateriella.

Tanken är att skapa en imaginär publik för sig själv, en publik som kan vara en helt annan person eller till och med hela universum. När denna typ av personlig fantasi blir en viktig del av en ung människas övertygelser och attityder kan den forma hennes tankar, känslor och beteende. Detta är särskilt fallet när dessa övertygelser och attityder krävs för att uppfylla sociala skyldigheter. Oavsett om ungdomen måste agera utifrån någon annans idéer eller åsikter måste den personliga fantasipubliken skapas.

Sambandet mellan personlig fantasi och ungdomars egocentrism har varit föremål för mycket forskning. Men detta har bara börjat. Det är viktigt att psykologer och andra som arbetar med att hjälpa barn i svåra miljöer förstår att sådana uppfattningar har sina rötter i många faktorer, inklusive den sociala konstruktionen av vuxenlivet och den tidiga tonåren. Oavsett om ungdomars egocentrism uppstår på grund av personliga erfarenheter, barndomens historia, minnen från den tidiga barndomen eller representationssystem, måste man förstå att det är en relativt stabil och utbredd attityd bland ungdomar. När sådana uppfattningar bildas och förankras som en del av det framväxande mänskliga sinnet kan de bli mycket kraftfulla.

Ekonomi

En ekonomi är en region där andra aktörer samverkar, producerar, distribuerar och utbyter varor och tjänster, inte bara varor och tjänster. Enkelt uttryckt beskrivs den ”som en politisk domän som omfattar de metoder, diskurser, strategier och sociala relationer som är förknippade med generering, användning och fördelning av produktionsresurser”. Med andra ord är det ett system av interagerande producenter och konsumenter. Ekonomer är intresserade av förändringarna i styrkeförhållandet inom ett sådant system, av processerna för fördelning av resurser, av tillväxttakten och förändringar i resursernas kvalitet och kvantitet över tid.

Begreppet ”ekonomi” kan också användas i en vidare bemärkelse för att täcka marknadens ekonomiska processer, som omfattar pengar, krediter, produktion och konsumtion, investeringar, produktion och distribution av varor och tjänster. Ju mer omfattande begreppet blir, desto mindre förlorar det sin betydelse som ett studieobjekt som ska förstås i samband med enskilda hushåll. Ekonomins teori och praktik avser huvudsakligen studiet av hur hushåll, statsmän, chefer, centralbanker och regeringar ingriper i ekonomin för att påverka dess processer. Det finns fyra huvudområden inom ekonomin: mikroekonomi, makroekonomi, beteendeekonomi och personlig ekonomi. Inom mikroekonomin studeras prisernas och marknadernas rörelser på marknaden, mikrohistoriskt; inom makroekonomin undersöks marknadernas och prisernas rörelser under längre tidsperioder; makroekonomin behandlar ekonomiska frågor som påverkar hela länders ekonomi. Beteendeekonomi undersöker både producenters och konsumenters tänkande och beteende i en ekonomi.

En viktig aspekt av dagens ekonomi är begreppet bruttonationalprodukt (BNP). Detta är en summa av värdet av all ekonomisk verksamhet i ett land som kan vara till direkt eller indirekt nytta för andra. Begreppet BNP sträcker sig längre än till produktion, konsumtion och sysselsättning. Det beräknas genom att lägga till bruttonationalprodukten och bruttonationalinkomsten. Begreppet bruttonationalprodukt brukar också kallas PPPI.

Växlingen eller nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land mäts i termer av bruttonationalprodukten. Ekonomins storlek kan också mätas i termer av nivån på nettohandelsflödena. Ju större värdet av exporten och importen är, desto starkare anses ekonomin vara. Begreppet BNP är nära förknippat med ekonomiska resultat och detta är en av de faktorer som avgör hur välmående en nations ekonomi är.

Det finns många indikatorer som hjälper oss att mäta hälsan hos en nations ekonomi. Några av dessa är bruttonationalprodukt, arbetslöshet, inflation och BNP. Beräkningen av dessa indikatorer är viktig för att förstå tillståndet för ekonomin i ett land. En del av dessa är mycket svåra och invecklade att förstå och därför bör vi förlita oss på experter som har erfarenhet och sakkunskap i dessa frågor.

Ekonomins tillstånd påverkar produktionen och exporten av varor globalt. Ett land med en stark ekonomi kan exportera fler varor till billigare priser och sälja dem till högre priser. Detta ökar inkomsterna för dess befolkning. Naturresursutarmning av ozonskiktet kan allvarligt skada ekonomin i ett land, därför bör ett land vidta försiktighetsåtgärder för att spara naturresurser. Det är varje lands skyldighet att se till att skydda sin miljö och spara naturresurser för framtida generationer.

Är banklån bättre än privatlån?

Banker i de flesta områden är ivriga att låna ut pengar. Om du har god kreditvärdighet ligger det i deras intresse att ge dig de pengar du behöver, men vad händer om du inte har god kreditvärdighet. Ett banklån för dem med dålig kredit är inte omöjligt, men det kommer att vara svårare att få än ett lån för dem med god kredit. Det kommer att ta mer tid och ansträngning från din sida för att bli godkänd för ett banklån för dem med dålig kredit, men det är inte omöjligt. Här är några tips för att hjälpa dig att hitta och få ett banklån för dem med dålig kredit.

Om din bank för närvarande inte erbjuder den här typen av lån bör du leta efter andra finansleverantörer. Många banker erbjuder särskild finansiering för dem med dålig kredit, och det kommer endast att erbjudas till dem med perfekt kreditvärdighet och låg skuldsättningsgrad. De flesta banker kräver vanligtvis att låntagaren har en mycket god eller utmärkt kreditvärdighet, en låg skuldsättningsgrad och en hög kredithistoria. Om du inte tror att du kan kvalificera dig för ett sådant banklån kan du överväga ett lån med säkerhet eller ta en annan typ av lån med säkerhet från en annan källa.

Ett annat alternativ är att använda internet för att hitta ett banklån som kan vara lättare att få. Det finns utlåningskällor på nätet som specialiserar sig på lån med dålig kreditvärdighet. Dessa företag har ofta lägre kostnader och avgifter än traditionella finansleverantörer, och du kan till och med kvalificera dig för bättre lånevillkor. Dessa företag kommer också att erbjuda snabbare godkännandetider och lägre räntor än traditionella finansleverantörer. För de flesta låntagare gör dessa fördelar onlinelån till ett lönsamt alternativ.

Fördelarna som anges ovan är bara några av de fördelar som onlinelån erbjuder. Medan de flesta traditionella banker främst fokuserar på traditionella lån, erbjuder vissa nu personliga lån online. I många fall kan du slutföra ansökningsprocessen med hjälp av din dator hemma. Många banker låter dig slutföra ansökningsprocessen i en enda enkel och snabb ansökan. Detta är praktiskt om du lider av dålig kreditvärdighet eller om du behöver ansöka om ett lån snabbt.

En del nackdelar med banklån är högre avgifter och räntor än online-lån. En fördel är att det finns mer konkurrenskraftiga långivare som erbjuder lägre räntor och lånevillkor än i traditionella finansieringskällor. Banklån kan också erbjuda en högre fast ränta än personliga lån utanför bankerna på grund av en lägre driftskostnad för banken. I det långa loppet är det ett personligt beslut att välja ett banklån framför ett privatlån på nätet.

Online-långivare tenderar att vara lite dyrare än lokala långivare, så om du inte har råd med avgifterna och räntorna så är onlinelån kanske inte ett bra alternativ. Du kanske också vill göra några jämförelser mellan lokala och onlinelångivare för att jämföra kostnader och andra avgifter. Om dina mål är flexibla kan banklån vara ett bättre val. Du bör kunna hitta ett konkurrenskraftigt lån baserat på dina specifika behov och krav.

Nyheter

Kapitalvinst är i grunden ett ekonomiskt begrepp som definieras i monetära termer som den inkomst som erhålls vid överföring av en tillgång som har ökat i värde mer än det ursprungliga inköpspriset som betalades för den. En tillgång kan bestå av materiell personlig egendom, ett fordon, ett företag eller till och med immateriell egendom som aktier.

Har du varit riktigt intresserad av kapitalvinst? Klicka den här webbplatsen för information.

Vad ordet ”vinst” innebär används eftersom en person, för att kunna dra nytta av de fördelar som är förknippade med kapitalvinster, måste sälja en tillgång till ett högre pris än vad han betalade för den. Kapitalvinster skiljer sig från utdelningar, som människor ofta förväxlar med kapitalvinster, eftersom utdelningar vanligtvis bara betalas ut när man säljer en viss aktie inom en viss tidsperiod.

Ett populärt exempel på när människor kan dra nytta av kapitalvinster är när de säljer en kortsiktig investering i en fastighet ett år och hyr samma fastighet året därpå. Skillnaden mellan dessa två transaktioner är att individen var tvungen att betala för båda affärerna: för den kortsiktiga investeringen i fastigheten och för uthyrningen av fastigheten. Du kommer inte att kunna dra av den ena transaktionen eftersom den skedde som en kortsiktig investering medan du kan dra av den andra transaktionen eftersom du hyrde fastigheten och i egenskap av ägare drog nytta av den. Kapitalvinster är endast tillgängliga om intäkterna från försäljningen överstiger kostnaden för transaktionen och endast om tillgången värderas mer under ett år än det ursprungliga inköpspriset.

Det är viktigt att förstå att kapitalvinstskatt normalt tas ut på grundval av vinsten i nettoförmögenhet (skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset). Det finns också särskilda regler under vissa omständigheter där dessa skatter skjuts upp tills investeraren avlider. Dessutom behandlas vissa investeringar som kvalificerade utdelningar av Canada Revenue Agency och är därför inte skattepliktiga. Kapitalvinster och inkomstskatt är egentligen de enda två skatter som du behöver oroa dig för när du är en enskild investerare. När du är gift måste du lämna in gemensamma deklarationer och ta del av din makes pensionsplan.

Kreditriskhantering för företagslån

En kreditrisk, även kallad kreditriskexponering, är den risk som uppstår på grund av möjligheten att en låntagare inte gör nödvändiga betalningar på ett lån. I första hand är den största risken som är inblandad bankens egen och består av uteblivna räntor och kapitalbelopp, störningar i kassaflöden och till och med eventuell stöld. De potentiella förlusterna kan dock vara partiella eller fullständiga. Om banken går i konkurs riskerar låntagaren att förlora hela lånesumman, i synnerhet om han inte kan betala snabbt. Om banken går i konkurs drabbas både banken och låntagaren.

Kreditkort medför några av de högsta kreditriskerna. Som redan nämnts är det mer sannolikt att bankerna förlorar pengar om återbetalningen uteblir. Dessutom kan de ta ut högre räntor till följd av denna högre riskexponering. Kreditkort har den högsta kreditrisken av alla revolverande lån.

Till exempel kan vissa banker vara exponerade för motpartsrisker genom sin direktinvesteringsportfölj.

I takt med att det blir allt viktigare att hantera kreditrisker och förbättra kreditvärdigheten söker finansinstitut alltmer efter lösningar på höga räntekostnader och administrativa bördor. Många långivare har börjat bevilja krediter till låntagare med dålig kreditvärdighet. Dessa lån medför mycket höga risker och bör endast användas som en tillfällig lösning. Vissa långivare överväger att erbjuda lån som inte behöver återbetalas under en viss tidsperiod. Andra långivare kommer att använda en mängd olika tekniker för att minska kreditrisken och kanske inte förlänga krediten alls.

Och även om det är möjligt att det händer saker som gör din investering till en ”säker sak”, är det också sant att saker och ting nästan aldrig kan gå 100 procent smidigt.

Om låntagaren till exempel planerar att betala tillbaka lånet inom en kort tidsperiod (t.ex. en återbetalningsperiod på 30 dagar) kan ränteavgifter tillämpas på detta belopp samt finansiella avgifter. Denna typ av lån kan faktiskt öka låntagarens skuldkvot och därmed öka den totala lånekostnaden. Om låntagaren å andra sidan avser att betala tillbaka lånet inom mer än ett år, är det troligt att räntekostnaderna blir fasta på lång sikt. För att minska de kreditrisker som är förknippade med denna typ av upplåning kan ett företag därför vilja erbjuda ett lån med längre löptid, vilket skulle vara mer överkomligt för låntagaren och minska risken för utebliven återbetalning. För att minska kreditriskerna i samband med säker upplåning begränsar vissa företag på samma sätt kreditgivarnas tillgång till säkerheten.

Effektiviteten av ett företags strategi för hantering av kreditrisker beror på hur effektivt strategin genomförs och underhålls. Långivarna bör se till att en bra strategi finns på plats från början, eftersom detta kan göra stor skillnad för lånets slutliga framgång. Om företaget har tillräckliga bevis för en potentiell kreditrisk bör långivaren i regel vidta åtgärder för att minska denna risk till en rimlig nivå. Genom att ta ett effektivt grepp om kreditriskhanteringen kan långivarna potentiellt minska den förlustnivå som är förknippad med misslyckade låneansökningar.

När det gäller motpartsexponering ägnar sig de flesta banker inte åt betydande motpartsexponeringar, men det finns dock vissa specialiserade finansiella instrument. Vissa banker kan till exempel vara exponerade för motpartsrisker genom sin direkta investeringsportfölj. Å andra sidan kan vissa banker vara exponerade för motpartsrisker genom sin kontakt med den faktiska motparten. För att kompensera eventuella förluster genom sina motpartsrelationer skapar många banker portföljinstrument som innehåller en blandning av tillgångar och skulder.

Fixa avkastningsinvesteringar som fungerar

I dagens turbulenta ekonomi kan ekonomisk trygghet bokstavligen vara nyckeln till en effektiv långsiktig investeringsstrategi. För skarpsinniga fastighetsinvesterare som letar efter ett solitt och säkert sätt att öka sin inkomst, eller ställa in regelbundna kassaflöden som är knutna till deras investering, är en investeringsplan med fast avkastning definitivt det rätta alternativet för dig. Ett av de vanligaste misstagen som förstagångsinvesterare i bostäder gör är att köpa ett hus eller en annan fastighet baserat på ”förhoppningar” om att saker och ting kan förbättras i framtiden. Även om det är möjligt att saker och ting kommer att hända som gör din investering till en ”säker sak”, är det också sant att saker och ting nästan aldrig kan gå 100 % smidigt. Oavsett vilken typ av investeringsstrategi med fast avkastning du väljer måste du förbereda dig för det värsta.

Självklart vill du ta det motsatta tillvägagångssättet när det gäller fast avkastning. Istället för att förvänta dig att stora saker ska hända i morgon bör du börja din planering för att investera och leva ditt liv i detta ögonblick med en tydlig förståelse för den nuvarande verkligheten och framtidsutsikterna. En bra tumregel är att endast titta på investeringar som erbjuder en garanterad minsta årliga avkastning på sex till sju procent. Det kan tyckas vara en mycket låg siffra, men kom ihåg att du också måste ta hänsyn till din personliga kreditvärdighet, din nivå av risktolerans, hur mycket tid du har att investera och din övergripande finansiella situation.

För dem som är villiga att engagera sig i en solid investeringsstrategi med fast avkastning finns det många typer av alternativ. Några av de vanligaste fasta avkastningarna är: bostadsfastigheter, aktier, inlåningsbevis (CD), penningmarknadsfonder med mera. Alla dessa typer av fastighetsinvesteringsmöjligheter har olika risker och vinster, så det är viktigt att noggrant utvärdera dem. Till exempel erbjuder en penningmarknadsfond vanligtvis lägre räntor och högre avkastning (särskilt under en ekonomisk nedgång) än vissa andra investeringsstrategier med fast avkastning. Därför är det viktigt att tänka på vilket av dessa investeringsalternativ med fast avkastning som skulle vara bäst för dig i din speciella ekonomiska situation.

Det finns också många vanliga investeringar med fast avkastning som faller in i den mer konservativa investeringskategorin. Dessa inkluderar: obligationsfonder, penningmarknadsfonder och CD:s. Återigen är det viktigt att utvärdera alla dessa alternativ för att säkerställa att du får ”valuta för pengarna”. Obligationsfonder har till exempel vanligtvis ett betydligt lägre förhållande mellan risk och avkastning än CD-skivor. Därför är det lite mer klokt att fokusera ditt sökande efter investeringar med fast avkastning på dessa typer av värdepapper.

Ett annat alternativ att överväga när det gäller att investera dina pengar är fastigheter. Många tror att fastigheter bara är en annan investeringsstrategi, men sanningen är att fastigheter kan vara ett utmärkt investeringsalternativ oavsett hur du väljer att utnyttja det. Om du funderar på att köpa en hyresfastighet (för dig själv eller som en investering) bör du se till att titta på att köpa strukturerade avvecklingar (även kallade annuiteter) och annuitetsbetalningar (som många människor felaktigt känner till – de är bara en typ av strukturerad avveckling och inte en traditionell annuitet.)

Som sådan är det viktigt att tänka på vilket av dessa investeringsalternativ med fast avkastning som skulle vara bäst för dig i din speciella ekonomiska situation.

För det sista finns det alltid aktiemarknaden. Om du är intresserad av att tjäna pengar genom aktieägande bör du överväga att investera i både långsiktiga och kortsiktiga aktier. På lång sikt kan aktier utgöra ett utmärkt sätt att öka ditt kassaflöde, eftersom de vanligtvis ökar i värde med tiden. Om du väljer rätt aktier kan du dessutom verkligen vända din investeringspotential snabbt. Som sådan kan aktieägande erbjuda dig både möjligheten till en stor ekonomisk avkastning OCH en potentiellt stabil pensionsinkomstström.

Många människor tror att fastigheter bara är ännu en investeringsstrategi, men sanningen är att fastigheter kan vara ett utmärkt investeringsalternativ oavsett hur du väljer att utnyttja det.

Fördelar med investeringsstrategier med fast avkastning

Investeringar med fast avkastning (FI) är en av de mest lukrativa investeringsstrategierna för en person som innehar ett sparkonto eller ett depåbevis. En investeringsportfölj med fast avkastning består vanligtvis av olika obligationer, aktier och andra tillgångar. I allmänhet är vinstbeloppet från denna typ av investering säkerställt på lång sikt. Men det finns tillfällen då en avkastning kan vara kortvarig, vilket gör portföljen instabil och kräver en justering av de strategier som används.

Det finns också tillfällen då investerare av personliga skäl beslutar att avveckla en del av sin fasta avkastning på investeringar.

En av de största fördelarna med investeringar med fast avkastning är att de erbjuder stabilitet under en längre tidsperiod. Under tider då ekonomin går bra kan dessa typer av investeringar vanligtvis upprätthålla en högre avkastning på grund av högre inflationstakt och andra ekonomiska faktorer. När tiderna är tuffa måste investerare dock välja sina metoder för att bevara sitt kapital för att behålla största möjliga värde. I sådana fall är flexibilitet vanligtvis det bättre alternativet.

Det är dock också mycket viktigt för investerare att inse att avkastningen kan vara varierande. Det finns tillfällen då den fasta avkastningen kan minska under en viss tidsperiod. Detta gäller särskilt under recessioner där marknaden upplever en nedgång i affärer och sysselsättning. Det finns också tillfällen då vinsterna upplever en nedgång på grund av höga driftskostnader. Det finns också tillfällen då investerare av personliga skäl beslutar att avveckla en del av sin fasta avkastning på investeringar. Oavsett vad som händer finns det vanligtvis en chans att avkastningen kommer att fluktuera, vilket är anledningen till att vissa investerare väljer att sprida sin risk genom att investera i en mängd olika investeringsalternativ med fast avkastning.

En annan tydlig fördel som följer med en investeringsstrategi med fast avkastning är att många företag kommer att meddela i förväg om en planerad försäljning eller överföring av en del av deras innehav. Till exempel kommer många företag som köper aktier i ett gruvbolag att göra det först när gruvan har producerat i en takt som ligger över en viss nivå i två år. Även om detta är en vanlig praxis är det inte alltid garanterat. Medan vissa gruvor alltid kommer att kunna producera i önskad takt kan andra se försäljningspriserna falla, vilket skulle få dem att sälja. Som exempel kan en gruva som producerade i hög takt för fem år sedan nu producera i mycket lägre takt på grund av låga priser.

En sista fördel med fastighetsinvesteringsstrategier med fast avkastning är att investerare vet exakt hur mycket pengar de kommer att se i sin portfölj vid varje given tidpunkt. Detta till skillnad från många investeringsformer där investerare aldrig kan förutse hur mycket pengar de kommer att tjäna. Med fastighetsinvesteringsstrategier med fast avkastning kan investerare förbereda sig för alla eventualiteter. Detta säkerställer att de alltid kommer att vara förberedda på de nedgångar som inträffar på marknaden såväl som på de gupp som är nödvändiga för tillväxt.

En annan tydlig fördel som följer med en investeringsstrategi med fast avkastning är att många företag kommer att meddela i förväg om en planerad försäljning eller överföring av en del av deras innehav.

Fördelarna med att investera i paket med fast avkastning i motsats till andra typer av investeringar kommer ner till det faktum att det finns mindre risk med denna typ av investeringar. Eftersom investeringsstrategier med fast avkastning redan tar hänsyn till värdet av de tillgångar som köps behöver fastighetsinvesterare inte oroa sig för om en fastighet faktiskt är värd det belopp som betalas för den. De behöver inte heller oroa sig för att sätta ut fastigheten på marknaden och hoppas att något ska säljas. Även om detta ibland kan hända, kommer fastighetsinvesterare som använder investeringspaket med fast avkastning nästan alltid att kunna sälja sin fastighet.