Adolescent, Reynolds Adolescent Depression Scale

Reynolds Adolescent Depression Scale tillförlitlighet

Reynolds Adolescent Depression Scale, tematiska eller ungdomsdepressionsskalor är hämtade från Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Syftet med skalorna är att tillhandahålla ett screeningverktyg för att identifiera depressioner som kan vara vanliga bland ungdomar. Symtomen är främst inriktade på att förse klinikern med en rad olika behandlingsalternativ.

Den senaste versionen av ICD-9 (International Clinical Psychology Scale) som används vid diagnostisering rekommenderas för användning hos ungdomar. International Clinical Psychology Scale for Children (ICSD-C) rekommenderas för barn.

Reynolds Adolescent Depression ScaleDepressionens svårighetsgrad mäts med hjälp av svårighetsgraden av depressiva symtom. Skattningsskalan är konstruerad på följande sätt: ”hur dåligt humöret är” till ”nivån på dina negativa symtom”. Medelvärdet för varje enskild tonåring tas sedan fram för att fastställa diagnosen tonårsdepression. Tonåringar kan diagnostiseras med denna störning om medelvärdet för hela urvalet är större än eller lika med 20.

Det diagnostiska verktyget för denna störning kallas Self-Report Scale for Adolescent Depression (SRAD), som har adekvata psykometriska egenskaper. SRAD är konstruerad som en allmän självskattningsskala. Den är utformad för att bedöma depressiva episoder hos vuxna och kan också användas för att mäta svårighetsgraden av depressiva symtom hos ungdomar. En högre medelpoäng indikerar bättre kliniska resultat på RAGE-batteriets delskala för positiva symtom.

Förutom SRAD omfattar Reynolds skala för depression hos ungdomar även Dyspraxia Scale for Adolescent Depression. Denna skala består av två delar. Den första delen tar upp de svårigheter som ungdomar med dysforiska humörtillstånd möter. I den andra delen av skalan bedöms i vilken utsträckning tonåringen uppfyller kriterierna för att ha dysforiska humörstörningar.

Den reviderade Reynolds Adolescent Depression Scale – genomförbarhet och tillförlitlighet

För att säkerställa att tillförlitligheten hos Reynolds Adolescent Depression skalor inte påverkas av kulturella faktorer kodades alla uppgifter från intervjuerna enligt respondentens kön. Dessutom testades skalornas tillförlitlighet med hjälp av ett oberoende nationellt urval. Studien visade att tillförlitligheten hos de mått som används för att mäta depressiva symtom över könsgränserna var ganska tillförlitlig, vilket tyder på att de har goda psykometriska egenskaper. Dessa mått visade sig också vara ganska robusta över könsgränserna. Skalornas tillförlitlighet befanns således vara hög.

Den interna konsistensreliabiliteten för ungdomars depressionsskala har befunnits vara måttlig till god, vilket tyder på att det finns goda nivåer av intern konsistens inom skalan. Dessutom befanns tillförlitligheten hos ungdomars mått på dysphoriskt humörtillstånd (dysphoriskt syndrom) vara ganska tillförlitlig, vilket tyder på att den har en rimlig grad av prediktivt värde. Faktorvikterna för åtgärderna befanns vara ganska tillförlitliga, vilket tyder på att de kan användas effektivt inom forskningen. Slutligen är kriteriesättningen för ungdomars depressionsskala baserad på väletablerade och allmänt accepterade förfaranden och begrepp.

Skalans tillförlitlighet har också befunnits vara god, vilket tyder på att den är en av de mest tillförlitliga indikatorerna på depressiv sjukdom hos ungdomar. De ungdomar som fick diagnosen major depressiv sjukdom, bipolär sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom fick inte lägre poäng på depressionsskalan än de som inte led av någon sådan psykiatrisk sjukdom. Faktorvikterna för dystymi eller major depressiv sjukdom skilde sig inte nämnvärt åt mellan könen.

Familjerna till deprimerade ungdomar tenderar att ge bättre vård och har högre grad av återhämtning jämfört med andra familjer. Familjerna till barn med depression är mer benägna att ha en högre grad av depression än genomsnittsfamiljen. Dessutom är det mer sannolikt att familjerna till ungdomar som lider av depression har högre grad av återhämtning. Självskattningsmåttet 30-item för depressionens svårighetsgrad visade sig vara signifikant förknippat med depressiv sjukdom. Detta tyder på att depressionssymtomen och deras svårighetsgrad är positivt relaterade till diagnosen depression och Reynolds Adolescent Depression Scale.