Nyheter

Ett lands import och export – viktigt för industrin

Utrikeshandeln och industrin är den integrerade delen av ett lands utveckling. Det finns många sektorer inom export och industri som bidrar till att göra näringslivet och ekonomin blomstrande en. Det är viktigt att förstå och identifiera dessa sektorer av export och industri för en smidig utveckling av landet. Utrikeshandel och industri är en mycket bred term. Det kan i stort sett delas in i tre stora sektorer nämligen mat & dryck, kläder & accessoarer och maskiner. Alla dessa sektorer kräver en separat typ av politik eller en integrerad politik som tillgodoser deras behov i ett visst geografiskt område. Men den viktigaste aspekt som vi måste ta hänsyn till när vi tittar på utrikeshandeln och utrikesindustrin är dess betydelse och dess bidrag till ett lands ekonomi.

Varje land har olika former av export samt import när det gäller olika produkter och tjänster. Men för tillväxten i ekonomin och utvecklingen av nationen som helhet, kan betydelsen av exporten inte underskattas. Exportsektorn i ett land bidrar inte bara till utvecklingen av ekonomin utan bidrar också till att minska försörjningskvoten i ett land som är en mycket viktig faktor som långt långt för att främja utvecklingen. Handel och industri spelar en viktig roll i ett lands ekonomi. För att ett land ska kunna uppnå hållbar tillväxt och utveckling i sin ekonomi måste det ha handels- och industrisektorer som bidrar till att göra ekonomin mer diversifierad och mindre beroende av andra sektorer som jordbruk, gruvdrift m.m. Det är dock ganska uppenbart att varje gång det sker någon form av expansion av ekonomin och utvecklingen i ett land blir effekterna på dess handels- och industrisektor märkbara.

Handel med varor och tjänster

Handel och industri har olika former för varje land. Handels- och industrisektor är till exempel starkt beroende av dess tunga industrier och dess livsmedels- och dryckessektor är till övervägande beroende av jordbruket. Å andra sidan är jordbruks- och livsmedelsindustrin till stor del beroende av den industriella basen. Det förväntas att dessa två sektorer kommer att fortsätta att dominera ekonomin. Dessa två sektorer står tillsammans för mer än hälften av hela värdet av export. Det är viktigt att notera att  handel och industriell bas är i stor utsträckning att delta i världsmarknaden. Det begränsar sig inte till en specifik sektor, men det är en del av ekonomi. En av den ekonomins viktigaste roll är att den har öppet tillträde till globala marknader och genom sin export har den en enorm potential att expandera sin inhemska marknad. Så mycket att detta land har blivit en stor exportör av både råa och färdiga varor och tjänster inom både primära och sekundära tjänster sektorer. Medan primärtjänstsektorn huvudsakligen producerar råvaror, är den också involverad i produktionen av färdiga varor och tjänster.

Slutprodukten för tjänstesektorn exporteras. Men det har blivit ett lukrativt område för affärsmän som de kan få bra rabatter på sina varor på grund av det faktum att de har öppnat upp en stor marknad för sig själva.  Vad som är mer intressant med denna sektor är att den nuvarande efterfrågan på utländsk valuta inte är högt belånad. Exporten kan därför användas som ett sätt att finansiera kostnaderna för näringslivet. Export av tjänster som IT och andra formella tjänster är ett bra exempel.

Det viktigaste med utrikeshandeln och industrin är att även om det är viktigt att ha en ekonomi och har en diversifierad exportbas, är dessa bara några av de många aspekter av utveckling och tillväxt som man bör undersöka. Det finns många andra frågor som måste undersökas, såsom inflödet av utländska direktinvesteringar, liberalisering av marknaden, framsteg inom utbildning m.m. Export och industri är verkligen en mycket viktig sektor av den indiska ekonomin och ger ett massivt bidrag till landets utveckling. Dess betydelse kan aldrig förnekas eller underskattas. Detta kan göras genom att identifiera export- och industrins behov och sedan upprätta en handlingsplan för att möta dem.

Besök denna sida hipposaurus.se för frågor om näringslivet.