Förenta staterna

Frågor om regeringen i USA besvarade

Folket i USA lever under en mängd olika regeringar – den federala regeringen, delstatsregeringar och lokala regeringar – som alla har sina egna befogenheter och ansvarsområden. Den här listan svarar på 14 frågor om hur dessa regeringar fungerar.

Varför är den amerikanska folkräkningen viktig för regeringarna?

Förenta staternas regering genomför en folkräkning vart tionde år, vilket anges i artikel 1 i den amerikanska konstitutionen. I folkräkningsundersökningen ställs frågor om människor i USA. Undersökningen samlar in information om hur många personer som ingår i ett hushåll, hur gamla de är och hur de själv identifierar sitt kön, sin ras och sin etniska tillhörighet. År 1790 räknade den första folkräkningen 4 miljoner människor som bodde i USA. Enligt folkräkningen 2020 är det över 331 miljoner.

Folkräkningen talar om för en delstat hur många personer den kan skicka för att representera den i den amerikanska kongressen, som omfattar både senaten och representanthuset. Varje delstat skickar två personer till senaten. Men representanthuset är annorlunda – antalet personer som en delstat skickar till representanthuset baseras på delstatens folkmängd. Enligt folkräkningen 2020 är Wyoming den delstat som har den minsta befolkningen, medan Kalifornien är den delstat som har den största befolkningen. Wyoming kan bara skicka en person till representanthuset, men Kalifornien kan skicka 52 personer till representanthuset.

Folkräkningen ger också information om vardagliga saker, så att regeringen kan se vilka stater och regioner i landet som behöver förbättras. Om det bor fler barn i en stad än för tio år sedan (när den senaste folkräkningen gjordes) kan det vara ett bra ställe att bygga en ny skola på. Eller om arbetare i en stad lägger för mycket tid på att ta sig till jobbet kan det vara ett bra ställe att bygga fler vägar eller öka kollektivtrafiken, inklusive tunnelbanor och bussar.

Folkräkningen tillhandahåller med andra ord de uppgifter som regeringen – vars fokus är Förenta staternas befolkning – och dess potentiella verksamhet bygger på.

Vad gör regeringen i Förenta staterna?

Regeringen i USA är den institution som skapar och verkställer offentlig politik. Offentlig politik är allt det som regeringen, på alla nivåer, beslutar att göra, t.ex. att införa inkomstskatt, tillhandahålla sina väpnade styrkor, skydda och förvalta miljön och hålla företag till vissa standarder. I det demokratiska USA väljer väljarna personer till regeringen för att företräda dem. De som utövar regeringens befogenheter är bland annat lagstiftare som stiftar lagar, chefer och administratörer som förvaltar och verkställer lagarna samt domare som tolkar lagen. Varje år stiftar kongressen omkring 500 lagar och delstaternas lagstiftare stiftar omkring 25 000 lagar. Lokala myndigheter antar tusentals och åter tusentals förordningar, eller stadslagar.

Vad är USA:s federala regering?

USA:s federala regering är den nationella regeringen i Amerikas förenta stater. Den omfattar den verkställande, lagstiftande och dömande makten. Den verkställande makten ansvarar för att upprätthålla Förenta staternas lagar. Till dess huvudkomponenter hör presidenten, vicepresidenten och regeringsdepartement och myndigheter. Presidenten är landets ledare och överbefälhavare för de väpnade styrkorna, vicepresidenten är senatens ordförande och den första i raden för presidentämbetet om presidenten skulle vara förhindrad att tjänstgöra, departementen och deras chefer (kallade kabinettsmedlemmar) ger presidenten råd om beslut som påverkar landet, och byråer hjälper till att genomföra presidentens politik och tillhandahåller särskilda tjänster. Den lagstiftande grenen är den federala regeringens lagstiftande gren. Den består av en tvåkammarkongress (eller två kamrar): senaten och representanthuset. Den rättsliga grenen, som består av Högsta domstolen och andra federala domstolar, ansvarar för att tolka lagarnas innebörd, hur de tillämpas och om de strider mot konstitutionen eller inte.

Vad gör Förenta staternas president?

Den främsta uppgiften för USA:s president är att skydda konstitutionen och att tillämpa de lagar som kongressen har stiftat. Presidenten har dock också en mängd andra ansvarsområden som är knutna till denna arbetsbeskrivning. Bland dessa ingår att rekommendera lagstiftning (lagar) till kongressen, sammankalla kongressen till särskilda sammanträden, lämna meddelanden till kongressen, underteckna eller lägga in veto mot lagstiftning, utse federala domare, utse chefer för federala avdelningar och byråer och andra viktiga federala tjänstemän, utse representanter till främmande länder, bedriva officiell verksamhet med främmande nationer, agera som överbefälhavare för de väpnade styrkorna och bevilja benådning för brott mot Förenta staterna.

Vad är skillnaden mellan en amerikansk senator och en amerikansk representant?

Den amerikanska kongressen består av senaten och representanthuset. Både senatorer och representanter är ansvariga för att företräda folket i de delstater som valt dem. Detta innebär att rösta om och skriva lagförslag i den amerikanska kongressen. Det finns dock några stora skillnader mellan en amerikansk senator och en representant. Både senatorer och representanter får lägga fram lagförslag, men senatorer får inte lägga fram lagförslag som ökar intäkterna, t.ex. skatteförslag. Det finns 100 senatorer i kongressen, och varje delstat har två senatorer. Detta antal är oberoende av varje delstats befolkning. Hur många amerikanska representanter en delstat har bestäms dock av delstatens folkmängd. Det finns 435 representanter i kongressen, och varje delstat har minst en representant. En annan skillnad handlar om hur länge en senator och en representant får sitta. En senator representerar sin delstat under en sexårig mandatperiod. En representant däremot har en mandatperiod på två år.

Hur är delstatsregeringen organiserad?

Precis som den federala regeringen i USA har delstaternas regeringar tre grenar: den verkställande, lagstiftande och dömande makten. Varje gren fungerar och arbetar ungefär som motsvarande gren på federal nivå. Den högsta verkställande makten i en delstat är guvernören, som väljs genom folkomröstning, vanligtvis (med anmärkningsvärda undantag) för en fyraårig mandatperiod. Med undantag för Nebraska, som har en enda lagstiftande församling, har alla delstater en tvåkammarlag (två hus), där det övre huset vanligtvis kallas senaten och det undre huset kallas representanthuset, delegathuset eller generalförsamlingen. Storleken på dessa två lagstiftande församlingar varierar. Vanligtvis består överhuset av mellan 30 och 50 ledamöter och underhuset av mellan 100 och 150 ledamöter.

Vad är guvernörens arbete?

En guvernör i en amerikansk delstat är ansvarig för delstatens välfärd. Detaljerna i detta jobb omfattar många praktiska uppgifter och ledaruppgifter. Guvernörens verkställande befogenheter omfattar utnämning och avsättning av statliga tjänstemän, övervakning av personal inom den verkställande makten, utformning av statsbudgeten och ledning av den statliga milisen i egenskap av överbefälhavare. De lagstiftande befogenheterna omfattar befogenhet att rekommendera lagstiftning, att sammankalla särskilda sammanträden i den lagstiftande församlingen och att lägga in veto mot åtgärder som antagits av den lagstiftande församlingen. I mer än 40 stater har guvernörerna befogenhet att lägga in veto (eller förkasta) flera delar av ett lagförslag utan att förkasta det helt och hållet. Guvernören kan också benåda (ursäkta) en brottsling eller sänka straffet för en brottsling.

Vad gör en borgmästare?

Borgmästare-råd är den äldsta formen av stadsstyrelse i USA. Dess struktur liknar den i delstatsregeringen och den federala regeringen, med en vald borgmästare som chef för den verkställande makten och ett valt råd som representerar de olika stadsdelarna och som utgör den lagstiftande makten. Borgmästaren utser vanligtvis chefer för stadens avdelningar och andra tjänstemän. Borgmästaren har också vetorätt över stadens lagar (så kallade förordningar) och utarbetar stadens budget. Fullmäktige antar stadens lagar, fastställer skattesatserna för fastigheter och bestämmer hur stadens avdelningar spenderar sina pengar.

Vad är ett stadsmöte?

Stadsmötet är en aspekt av det lokala styret som fortfarande finns kvar idag, efter att ha skapats under USA:s tidiga år. Minst en gång om året sammanträder de registrerade väljarna i staden i öppet möte för att välja tjänstemän, diskutera lokala frågor och anta lagar för att driva en regering. Som grupp eller organ beslutar de om vägbyggen och reparationer, byggande av offentliga byggnader och anläggningar (t.ex. bibliotek och parker), skattesatser och stadens budget. Stadsmötet har funnits i mer än två århundraden och kallas ofta för den renaste formen av direktdemokrati eftersom regeringsmakten inte delegeras utan utövas direkt av folket. Stadsmöten finns dock inte i alla delar av USA. De genomförs främst i småstäderna i New England, där de första kolonierna grundades.

Vad är Bill of Rights?

Bill of Rights består av de tio första ändringsförslagen till den amerikanska konstitutionen. Bill of Rights garanterar rättigheter och friheter för det amerikanska folket. Dessa ändringar föreslogs av kongressen 1789 och ratificerades (godkändes) av tre fjärdedelar av delstaterna den 15 december 1791 och blev därmed officiellt en del av konstitutionen. De första åtta ändringarna beskriver många individuella rättigheter, medan de nionde och tionde ändringarna är allmänna tolkningsregler för förhållandet mellan folket, delstatsregeringarna och den federala regeringen.

Hur skyddar Bill of Rights individuella friheter?

Bill of Rights begränsar regeringens möjligheter att inkräkta på vissa individuella friheter genom att garantera yttrande-, press-, mötes- och religionsfrihet för Förenta staternas befolkning. Nästan två tredjedelar av Bill of Rights skrevs för att skydda rättigheterna för dem som misstänks eller anklagas för ett brott, genom att garantera en rättssäker process, rättvisa rättegångar, frihet från självinkriminering och från grymma och ovanliga bestraffningar samt skydd mot att ställas inför rätta två gånger för samma brott. Sedan Bill of Rights antogs har ytterligare 17 ändringar lagts till konstitutionen. Även om ett antal av dessa ändringar ändrade hur den federala regeringen är uppbyggd och fungerar, utökade många av dem de individuella rättigheterna och friheterna.

Vad händer när en person bryter mot lagen?

Lagar upprätthålls av domstolarna och rättssystemet. Om någon bryter mot en lag eller om ett företag eller en organisation gör något olagligt, vänder de sig till den rättsliga grenen av regeringen för att få sina handlingar prövade. Den rättsliga grenen består av olika domstolar. Domstolsledaren, eller domaren, tolkar lagarnas innebörd, hur de tillämpas och om de bryter mot reglerna i konstitutionen. Om en person eller grupp befinns skyldig till att ha brutit mot en lag bestämmer rättsväsendet hur de ska straffas.

I USA har lagar skrivits för att skydda rättigheterna för en person som anklagas för att ha begått ett brott. Den personen betraktas som oskyldig tills det bevisas att han eller hon är skyldig i en domstol. Någon som misstänks för ett brott arresteras vanligtvis och tas i förvar av en polis. Ibland läggs fallet fram inför en storjury. Storjuryn lämnar in ett åtal, eller ett formellt åtal, om det verkar finnas tillräckligt med bevis för en rättegång.

I många brottmål finns det dock ingen storjury. I väntan på rättegång kan den anklagade tillfälligt släppas, ibland mot borgen, vilket är det belopp som är tänkt att garantera att personen kommer att återvända till rättegången i stället för att lämna landet, eller hållas kvar i ett lokalt fängelse. Rättegångar hålls vanligtvis inför en domare och en jury bestående av 12 medborgare. Regeringen lägger fram sin sak mot en anklagad person, eller svarande, genom en distriktsåklagare, och en annan advokat försvarar den anklagade. Om den anklagade bedöms vara oskyldig släpps han eller hon på fri fot. Om de befinns skyldiga till att ha begått ett brott beslutar domaren om straffet eller påföljden med hjälp av fastställda riktlinjer. Den dömda personen kan tvingas betala böter, betala skadestånd eller hamna i fängelse.

Vad är medborgarskap i Förenta staterna?

Medborgare i USA åtnjuter alla de friheter, skydd och lagliga rättigheter som konstitutionen utlovar. Att bo i USA gör dock inte automatiskt en person till amerikansk medborgare. Personer som är födda i USA eller födda till amerikanska medborgare i utlandet får medborgarskap i USA. Personer som är födda i andra länder och som vill bli medborgare måste ansöka om och avlägga ett medborgarskapstest. De som blir medborgare på detta sätt kallas naturaliserade medborgare.

Varför är det viktigt att rösta?

Republiker som Förenta staterna bygger på en röstberättigad befolkning. Om landets medborgare inte röstar behöver politikerna inte nödvändigtvis ta hänsyn till deras intressen. Det är nödvändigt för folket i ett demokratiskt land att konstitutionellt uttrycka sina åsikter, och det gör de genom att rösta på sina ledare i staden, delstaten och landet och på frågor och initiativ som presenteras för dem i valen.