industry acronyms

Code of Federal Regulations – OTOCR

Code of Federal Regulations (CFR) är en sammanställning av alla reglerande befogenheter som Förenta staternas kongress har. Code of Federal Regulations (CFR) är den permanenta kodifieringen av alla lagstadgade bestämmelser som publiceras av de verkställande organen och departementen i den amerikanska regeringen. De olika titlarna i Code of Federal Regulations (CFR) är indelade i 50 olika kategorier som omfattas av allmänna federala bestämmelser. Alla bestämmelser måste vara förenliga med Förenta staternas lagar och den amerikanska konstitutionen.

Alla bestämmelser i Code of Federal Regulations (OTOCR) är indelade i tre kategorier: Alla förordningar delas in i tre kategorier: allmänna amerikanska förordningar, amerikanska genomförandebestämmelser och programgenomförandebestämmelser. Federal Register innehåller många publikationer med titlarna United States General Regulations och Program Implementing Regulations. Dessutom innehåller registret Code of Federal Regulations, som endast innehåller de lägre publikationerna i Federal Register. CFR:s titelsidor innehåller innehållsförteckningen för varje titel. Innehållet i Code of Federal Regulations anges också i innehållsförteckningen.

CFR:s viktigaste uppgift är att hålla reda på, beskriva och reglera de många aspekterna av Förenta staternas federala lagstiftning och praxis. De federala bestämmelserna är uppdelade i två delar: Amerikanska regleringsinstrument och delstatliga regleringsinstrument. De viktigaste avsnitten i Code of Federal Regulations är bland annat följande: Slipande organisationer, Tillämplig lag, Lagområden som omfattas av delegerade befogenheter, Lämplig lag och regler samt Internationella organisationer. Den här artikeln fokuserar på den andra delen av CFR, nämligen de auktoritativa texterna.

Hur man söker i Code of Federal Regulations (OTOCR)

Det viktigaste bidraget i denna artikel är att förklara innebörden av tillämpliga ändringar i Code of Federal Regulations (OTOCR) genom att förklara hur dessa ändringar blir ikraftträdandedatum. För att göra det måste vi identifiera de tillämpliga ändringarna. Vi kommer först att identifiera ikraftträdandedatumet. Därefter kan vi diskutera hur dessa ändringar påverkar olika parter.

Det är viktigt att notera att det lagstadgade språket i 50 avdelning 47, liksom texten i andra avdelningar i associerade organ, anger vilken avdelning eller bestämmelse som en ändring hänvisar till. Om du till exempel läser texten i en förordning från Office of Legal Counsel vid Förenta staternas justitiedepartement kommer du att förstå att regelutformningsprocessen för Clean Water Act bygger på definitionen i avsnitt 595(b) i den titeln. Denna process börjar med att Office of Legal Counsel utarbetar slutliga föreskrifter och inkluderar en inlämning till Office of Government Regulation.

Termen ”regelgivning” anger att en myndighet måste bestämma vad den måste göra enligt lagen. När den väl har fastställt dessa krav måste den utarbeta en genomförandeplan för att tillgodose dessa behov. Termen ”kodifiering” ger en annan innebörd. Kodifieringen av federala föreskrifter sker genom offentliggörande i Code of Federal Regulations (CFR). En stor del av tillväxten i vår ekonomi sker vid denna tidpunkt. De föreskrifter som offentliggörs i CFR måste vara förenliga med lagen.

För att underlätta tillväxten i vår ekonomi har Office of Government Regulation (OGR) och Office of Federal Procurement (OFP) utarbetat den regelbok (fcr) som utgör stommen i USA:s federala lagar och program. Syftet med denna ”code of regulations” är att fungera som ett referensdokument som hjälper myndigheter, tjänstemän och medborgare att skilja mellan rättsliga förpliktelser och åtgärder som måste betalas, träda i kraft eller på annat sätt stödjas av Förenta staternas regering.

Det är en sammanställning av alla förordningar, direktiv, proklamationer, regler, policyer, riktlinjer, tillkännagivanden, överklaganden och andra dokument som rör administrationen av handel och handel. Sammanställningen färdigställdes 1970, men den fortsätter att växa i takt med att fler förordningar införs. Code of Regulations (fcr) är det viktigaste verktyget som medborgare, företag och myndigheter har tillgång till för att förstå hur vårt nationella lagstiftningssystem fungerar.

Electronic Code of Federal Regulations (e-cfr) liknar titelsidan i en bok, förutom att boken innehåller elektroniska koder (noteringar) som det hänvisas till i hela texten. Den elektroniska koden för förordningar (e-cfr) är en produkt av Förenta staternas kongress. Sedan tryckningen av denna bok först släpptes har tryckkostnaderna minskat avsevärt. På grund av detta har antalet personer som vet hur man använder den elektroniska koden för föreskrifter (e-cfr) ökat avsevärt.